Herausgeber:

Zentrum fir politesch Bildung

Fondation d’utilité publique, RCSL G236

138, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg

info@zpb.lu
www.zpb.lu

Autorin:

Manou Worré

Redaktionsteam:

Vanessa Reinsch
Michèle Schilt
Romain Schroeder

Layout und Design:

Art & Wise

Website Programmierung:

SUNMADE digital media S.àr.l.