Formations

> 18 Mai 2022 : 14h00-16h30 - IFEN

Léieren duerch Engagement : Schaffe mat der neier Materialbox

La méthode d'enseignement et d'apprentissage Léieren duerch Engagement sera présentée avec ses avantages, ses normes, les compétences à développer, des exemples et le réseau existant.
Enseignant∙e∙s ES, Enseignant∙e∙s LdE
> 07 Juin 2022 : 15h00-18h00 - Zentrum fir politesch Bildung – ZpB – Rez-de-chaussée

Austauschtreffen : Léieren duerch Engagement an déi nei Materialbox am Gespréich

Die Teilnehmer*innen diskutieren über LdE, analysieren ihre Projekte, identifizieren kritische Situatiounen, suchen nach Lösungen, tauschen ihre Erfahrungen aus und blicken auf das Schuljahr 2021/2022.
Enseignant∙e∙s ES, Enseignant∙e∙s LdE